Närpes Golv dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur Närpes Golv behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Närpes Golv är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten.

Vilka personuppgifter behandlas

Närpes Golv behandlar personuppgifter som du direkt eller indirekt förmedlar när du tar kontakt med oss, köper produkt eller tjänst av oss eller besöker vår webbplats eller webbshop. Största delen av personuppgifter som behandlas av Närpes Golv är person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. Andra uppgifter som kan behandlas är agerande med Närpes Golv på sociala medier och webbplatsen samt uppgifter i samband med rekrytering och/eller anställning. IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering kan också behandlas. Uppgifter om hur webbplatsen används samlas in genom cookies, se vår cookiepolicy för mera information.

Vad används personuppgifterna till

Närpes Golv behandlar personuppgifter för att upprätthålla kundförhållanden och sköta kontakt till exempel vid förfrågningar, leverera tjänst och produkt samt följa lagstiftning. Uppgifter kan även behandlas i marknadsförings-, försäljnings- och statistiksyfte, bland annat för att granska och utveckla verksamheten.

Alla personuppgifter som behandlas av Närpes Golv följer något eller några av ovanstående syften. Behandlingen ska även ha rättslig grund, t.ex samtycke eller avtal. Endast personuppgifter som behövs för ett syfte ska behandlas.

Vem delas personuppgifterna med

Närpes Golv kan komma att dela personuppgifter med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att uppgifterna hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer eller myndigheter som delges uppgifter för att upprätthålla Närpes Golvs verksamhet eller på grund av lagliga skyldigheter. Uppgifter säljs inte och delas inte heller utan grund.

Var behandlas personuppgifterna

Närpes Golv behandlar endast personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna

Närpes Golv sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Hur skyddas personuppgifterna

Närpes Golv skyddar personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst genom inloggning så att endast behöriga har tillgång till uppgifterna och vid behov används kryptering. Personuppgifterna lagras i ett säkert operativsystem med virus/malwareskyddsprogram bakom brandvägg. Skyddsnivån motsvaras av uppgifternas känslighet och behandlingens risk.

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till personuppgifter som Närpes Golv behandlar om dig och möjlighet att rätta till dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om uppgifterna inte längre behövs i det syfte de blev insamlade. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att uppgifter finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan uppgifterna begränsas så att de endast är tillgängliga för dessa ändamål. Om uppgifter behandlas med ditt samtycke som grund, har du rätt att återkalla samtycket. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot lagen, har du rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet. Se kontakt nedan för ärenden gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakt

Frågor angående Närpes Golvs personuppgiftsbehandling riktas till:

Registeransvarige
Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy (0181284-4)

Tel. 06 224 2305
E-post: narpesgolv [at] gmail.com

Postadress och besöksadress:
Tegelbruksvägen 6,
64200 Närpes

Finland

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 09.08.2018